Shiv Shankar Namavali

The 108 Names of Lord Shiva

1. Shivaya Namaha
2. Maheshvaraya Namaha
3. Shambhave Namaha
4. Pinakine Namaha
5. Shashishekharaya Namaha
6. Vamadevaya Namaha
7. Virupakshaya Namaha
8. Kapardine Namaha
9. Nilalohitaya Namaha
10. Shankaraya Namaha
11. Shulapanaye Namaha
12. Khatvangine Namaha
13. Vishnuvallabhaya Namaha
14. Shipivishtaya Namaha
15. Ambikanathaya Namaha
16. Shrikantaya Namaha
17. Bhaktavatsalaya Namaha
18. Bhavaya Namaha
19. Sarvaya Namaha
20. Trilokeshaya Namaha
21. Shitakanthaya Namaha
22. Shivapriyaya Namaha
23. Ugraya Namaha
24. Kapaline Namaha
25. Kamaraye Namaha
26. Andhakasura Sudanaya Namaha
27. Gangadharaya Namaha
28. Lalatakshaya Namaha
29. Kalakalaya Namaha
30. Kripanidhaye Namaha
31. Bhimaya Namaha
32. Parashu Hastaya Namaha
33. Mrigapanayae Namaha
34. Jatadharaya Namaha
35. Kailasavasine Namaha
36. Kavachine Namaha
37. Kathoraya Namaha
38. Tripurantakaya Namaha
39. Vrishankaya Namaha
40. Vrishabharudhaya Namaha
41. Bhasmoddhulita Vigrahaya Namaha
42. Samapriyaya Namaha
43. Svaramayaya Namaha
44. Trayimurtaye Namaha
45. Anishvaraya Namaha
46. Sarvagyaya Namaha
47. Paramatmane Namaha
48. Somasuragni Lochanaya Namaha
49. Havishe Namaha
50. Yagyamayaya Namaha
51. Somaya Namaha
52. Panchavaktraya Namaha
53. Sadashivaya Namaha
54. Vishveshvaraya Namaha
55. Virabhadraya Namaha
56. Gananathaya Namaha
57. Prajapataye Namaha
58. Hiranyaretase Namaha
59. Durdharshaya Namaha
60. Girishaya Namaha
61. Girishaya Namaha
62. Anaghaya Namaha
63. Bujangabhushanaya Namaha
64. Bhargaya Namaha
65. Giridhanvane Namaha
66. Giripriyaya Namaha
67. Krittivasase Namaha
68. Purarataye Namaha
69. Bhagavate Namaha
70. Pramathadhipaya Namaha
71. Mritunjayaya Namaha
72. Sukshmatanave Namaha
73. Jagadvyapine Namaha
74. Jagadgurave Namaha
75. Vyomakeshaya Namaha
76. Mahasenajanakaya Namaha
77. Charuvikramaya Namaha
78. Rudraya Namaha
79. Bhutapataye Namaha
80. Sthanave Namaha
81. Ahirbudhnyaya Namaha
82. Digambaraya Namaha
83. Ashtamurtaye Namaha
84. Anekatmane Namaha
85. Satvikaya Namaha
86. Shuddha Vigrahaya Namaha
87. Shashvataya Namaha
88. Khandaparashave Namaha
89. Ajaya Namaha
90. Papavimochakaya Namaha
91. Mridaya Namaha
92. Pashupataye Namaha
93. Devaya Namaha
94. Mahadevaya Namaha
95. Avyayaya Namaha
96. Haraye Namaha
97. Pashudantabhide Namaha
98. Avyagraya Namaha
99. Dakshadhvaraharaya Namaha
100. Haraya Namaha
101. Bhaganetrabhide Namaha
102. Avyaktaya Namaha
103. Sahasrakshaya Namaha
104. Sahasrapade Namaha
105. Apavargapradaya Namaha
106. Anantaya Namaha
107. Tarakaya Namaha
108. Parameshvaraya NamahaOnline Enquiry
Name :
Email :
Phone :
Address :
Requirments :
Captcha :

Home | About Us | Hinduism Forum | Contact us | Become Distributor | Site Map