Ganesha Mantras

Shri Ganesha Shloka

vakratu.nDa mahaakaaya koTisuuryasamaprabha |
nirvighnaM kuru me deva sarvakaaryeshhu sarvadaa ||

Shri Ganesha Shloka

Gajaananam BhuutagaNaadisevitam
kapittha Jambuuphala Chaaru bhaxitam.h |
Umaasutam ShokavinaashakaaraNam
Namaami vighneshvarapaadapaNkajam.h ||

Ganesha (Ganpati) Mool Mantra

Om Gang Ganapataye Namaha .
Om Shree Vigneswara Namaha .


Online Enquiry
Name :
Email :
Phone :
Address :
Requirments :
Captcha :
Home | About Us | Hinduism Forum | Contact us | Become Distributor | Site Map