Shri Krishna Namavali

The 108 Names of Shri Krishna

1. om sri-krsnaya namah
2. om kamala-nathaya namah
3. om vasudevaya namah
4. om sanatanaya namah
5. om vasudevatmajaya namah
6. om punyaya namah
7. om lila-manusa-vigrahaya namah
8. om srivatsa-kaustubha-dharaya namah
9. om yasoda-vatsalaya namah
10. om haraye namah
11. om caturbhujatta-cakrasi-gada-sankhambujayudhaya namah
12. om devaki-nandanaya namah
13. om srisaya namah
14. om nanda-gopa-priyatmajaya namah
15. om yamuna-vega-samharine namah
16. om balabhadra-priyanujaya namah
17. om putana-jivita-haraya namah
18. om sakatasura-bhanjanaya namah
19. om nanda-vraja-jananandine namah
20. om sac-cid-ananda-vigrahaya namah
21. om navanita-viliptangaya namah
22. om navanita-nataya namah
23. om anaghaya namah
24. om navanita-navaharaya namah
25. om mucukunda-prasadakaya namah
26. om sodasa-stri-sahasresaya namah
27. om tribhangi-madhurakrtaye namah
28. om suka-vag-amrtabdhindave namah
29. om govindaya namah
30. om yoginam pataye namah
31. om vatsa-palana-sancarine namah
32. om anantaya namah
33. om dhenukasura-mardanaya namah
34. om trni-krta-trnavartaya namah
35. om yamalarjuna-bhajanaya namah
36. om uttala-tala-bhetre namah
37. om tamala-syamalakrtaye namah
38. om gopa-gopisvaraya namah
39. om yogine namah
40. om koti-surya-sama-prabhaya namah
41. om ilapataye namah
42. om parasmai jyotise namah
43. om yadavendraya namah
44. om yadu-dvahaya namah
45. om vanamaline namah
46. om pita-vasase namah
47. om parijatapaharakaya namah
48. om govardhanacaloddhartre namah
49. om gopalaya namah
50. om sarva-palakaya namah
51. om ajaya namah
52. om niranjanaya namah
53. om kama-janakaya namah
54. om kanja-locanaya namah
55. om madhughne namah
56. om mathura-nathaya namah
57. om dvaraka-nayakaya namah
58. om baline namah
59. om vrndavananta-sancarine namah
60. om tulasi-dama-bhusanaya namah
61. om syamantaka-maner hartre namah
62. om nara-narayanatmakaya namah
63. om kubjakrstambara-dharaya namah
64. om mayine namah
65. om parama-purusaya namah
66. om mustikasura-canura-malla-yuddha-visaradaya namah
67. om samsara-vairine namah
68. om kamsaraye namah
69. om muraraye namah
70. om narakantakaya namah
71. om anadi-brahmacarine namah
72. om krsnavyasana-karsakaya namah
73. om sisupala-siras-chetre namah
74. om duryodhana-kulantakaya namah
75. om vidurakrura-varadaya namah
76. om visvarupa-pradarsakaya namah
77. om satya-vace namah
78. om satya-sankalpaya namah
79. om satyabhama-rataya namah
80. om jayine namah
81. om subhadra-purvajaya namah
82. om visnave namah
83. om bhisma-mukti-pradayakaya namah
84. om jagad-gurave namah
85. om jagannathaya namah
86. om venu-nada-saradaya namah
87. om vrsabhasura-vidhvamsine namah
88. om banasura-karantakaya namah
89. om yudhisthira-pratisthatre namah
90. om barhi-varhavatamsakaya namah
91. om parthasarathaye namah
92. om avyaktaya namah
93. om gitamrta-mahodadhaye namah
94. om kaliya-phani-manikya-ranjita-sri-padambujaya namah
95. om damodaraya namah
96. om yajna-bhoktre namah
97. om danavendra-vinasakaya namah
98. om narayanaya namah
99. om para-brahmane namah
100. om pannagasana-vahanaya namah
101. om jala-kridasamasakta-gopi-vastrapaharakaya namah
102. om punya-slokaya namah
103. om tirtha-karaya namah
104. om veda-vedyaya namah
105. om daya-nidhaye namah
106. om sarva-bhutatmakaya namah
107. om sarva-graha-rupine namah
108. om parat-paraya namahOnline Enquiry
Name :
Email :
Phone :
Address :
Requirments :
Captcha :

Home | About Us | Hinduism Forum | Contact us | Become Distributor | Site Map